วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

กิริยา3ช่อง

กริยาอปรกติ หรือกริยาอปกติ (Irregular Verbs) หรือกริยาสามช่อง
คือ กริยาที่ผู้เรียนต้องศึกษาจดจำเป็นพิเศษ เพราะมีการเปลี่ยนรูปร่างต่างกันไป โดยไม่ได้เติม –ed ต่อท้ายเหมือน กริยาปรกติ (Regular Verbs) ส่วนมากเรียก กริยาอปกติ ว่า กริยา 3 ช่อง
PresentPast SimplePast Participleความหมาย
be(is,am,are)was,werebeenเป็น,อยู่,คือ
bearborebornถือ,เกิด
becomebecamebecomeกลายเป็น
beginbeganbegunเริ่มต้น
bendbentbentโค้ง งอ
betbetbetพนัน
bitebitbitten (or bit)กัด ขบ ฉีก
bleedbledbledเลือดออก
blowblewblownพัด เป่า ตี
bringbroughtbroughtนำมา เอามา
buildbuiltbuiltสร้าง ก่อสร้าง
burstburstburstระเบิด
buyboughtboughtซื้อ
castcastcastขว้าง
catchcaughtcaughtจับ ได้รับ
choosechosechosenเลือก
clingclungclungเกาะ เป็นที่พึ่ง
comecamecomeมา
costcostcostราคา
digdugdugขุด
divedived (or dove)divedดำนํ้า
dodiddoneทำ
drawdrewdrawnลาก วาด เขียน
drinkdrankdrunkดื่ม
drivedrovedrivenขับ(รถ)
eatateeatenกิน
fallfellfallenตก หล่น
fightfoughtfoughtต่อสู้
flingflungflungโยน พุ่ง เหวี่ยง
flyflewflownบิน
forbidforbadeforbiddenห้าม ไม่อนุญาต
forgetforgotforgottenลืม
freezefrozefrozenเย็นจนแข็ง
getgotgot (or gotten)เอา ได้รับ
givegavegivenให้
gowentgoneไป
grindgroundgroundบด ลับ
growgrewgrownเติบโตขึ้น
hang (people)hangedhangedแขวนคอ
hang (pictures)hunghungแขวน ห้อย
havehadhadมี
hidehidhiddenซ่อน
hurthurthurtทำอันตราย
knowknewknownรู้
laylaidlaidวาง ออกไข่
leadledledนำ พา
leaveleftleftละทิ้ง จากไป
lendlentlentให้ยืม
lielaylainนอน
lightlitlitจุดไฟ
makemademadeทำ
mistakemistookmistakenทำผิด
paypaidpaidจ่าย ชำระ
quitquitted (or quit)quitหยุด ยุติ เลิก
rideroderiddenขี่ ขับ
ringrangrungสั่นกระดิ่ง ดัง
riseroserisenขึ้น ลุกขึ้น
runranrunวิ่ง
sawsawedsawnเลื่อย
saysaidsaidพูด
seesawseenเห็น
seeksoughtsoughtค้นหา
sellsoldsoldขาย
setsetsetตั้ง วาง จัด
shakeshookshakenเขย่า สั่น
shineshoneshoneส่องแสง
shrinkshrankshrunkหดลง สั้นลง
singsangsungร้องเพลง
sinksanksunkจม ถอยลง
slideslidslidสื่นไถล เลื่อนไป
speakspokespokenพูด
spinspunspunม้วน ปั่นฝ้าย
splitsplitsplitแตก แยก
springsprangsprungโดดอย่างเร็ว เด้ง
stingstungstungต่อย แทง
stinkstankstunkส่งกลิ่นเหม็น
strikestruckstruckตี ต่อย กระทบ
stringstrungstrungผูกเชือก ขึงสาย
strivestrovestrivenพยายาม ขันสู้
swearsworeswornสาบาน ปฏิญาณ
swellswelledswollenโตขึ้น หนาขึ้น
swimswamswumว่ายนํ้า
swingswungswungแกว่ง เหวี่ยง
taketooktakenเอา จับหยิบ
teachtaughttaughtสอน
teartoretornฉีก ขาด
thinkthoughtthoughtคิด
throwthrewthrownเหวี่ยง ขว้าง
wakewokewakenตื่น ปลุก
wearworewornสวม ใส่
weavewovewovenทอผ้า สาน
weepweptweptร้องไห้
wringwrungwrungบีบ คั้น
writewrotewrittenเขียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น